Grŵp Cynefin

Croeso

Os am weld pa opsiynau sydd ar gael o ran unedau fforddiadwy yna plis dilynwch y linc isod i’r wefan newydd.

taiteg.org.uk

Mae’r wefan wedi ei datblygu mewn partneriaeth gyda’r Cynghorau Lleol a’r Cymdeithasau Tai yng ngogledd Cymru a Phowys. Y bwriad yw cydweithio i hyrwyddo a marchnata unedau fforddiadwy ac annog pobl leol i gofrestru eu diddordeb am eiddo fforddiadwy mewn lleoliad penodol.

Welcome

If you want to see what options are available in terms of affordable units then please follow the link below to the new website.

taiteg.org.uk

The website has been developed in partnership with the Local Councils and Housing Associations in north Wales and Powys. The intention is to work together to promote and market affordable units and encourage local people to register their interest for an affordable property in a specific location.